Teléfon. 966 613 147 | Email. auesa@auesa.es

Recorregut d’autobusos en Temps Real

OFICINA VIRTUAL

· REGLAMENT DEL SERVICI D’AUTOBUSOS ·

 

I. TÌTOL PRIMER

 

DISPOSICIONS GENERALS

 

Article 1º. La prestació del Servici de Transport Urbà de Viatgers en Autobusos dins del terme municipal d’Elx, es regirà per allò que disposa este Reglament i la resta de normes que li són d’aplicació.

 

Article 2º. El present Reglament té per objecte regular la prestació del Servici, les relacions entre els usuaris i l’Empresa concessionària i els deures i drets d’aquells.

 

Article 3º. El Servici ostentarà, en tot moment, la qualificació de Servici Públic Municipal, cosa per la qual tindran dret a la seua utilització totes les persones que ho desitgen, sense altra limitació que les condicions i obligacions que per a l’usuari assenyale el present Reglament i la legislació vigent en la matèria.

 

II. TÌTOL SEGON

 

ORGANITZACIÓ DEL SERVICI

 

Capítol 1: TRAÇAT

 

Article 4º. La Xarxa de línies respondrà en cada moment, previ els estudis tècnics i econòmics corresponents, a la demanda dels usuaris, recursos tècnics i econòmics disponibles, i criteris que l’Ajuntament determine.

ISAE

Consulte en Temps Real, el pas per parada de l’autobús.

Autobuses Urbanos de Elche S.A. - 2.014 | AVÍS LEGAL